KULLANICI KAYDI

Onay kodu cep telefonunuza yollanacaktır.

KULLANICI GİRİŞİ

Telefon numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Bilgilendirme

20 Ocak 2016 | 10:17

yorum

7975 okunma

Bursaspormuzun kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda ibra edilmemesi halinde oluşacak muhtemel parasal ve cezai sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirme:

Bu hususta merak edilen konuları aydınlatan ciddi ve hukuki bir bilgilendirmenin camia içerisinden bugüne kadar yapılmamış olması ve hatta kamuoyunu yanıltıcı manupülatif açıklamalar karşısında ağırlıklı olarak hukukçulardan oluşan derneğimizce aşağıda arz edilen açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.

Türk Medeni Kanunu 85 vd. maddeleri gereğince ;

1 – İBRA EDİLMEYEN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU : Dernek Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün kendisine verdiği yetki oranında borçlanabilir. Dernek Yönetim Kurullarının, dernek tüzüğünün kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk sınırlarını aşarak yaptıkları borçlanmalardan, o esnada görevde bulunan dernek yönetim kurulunun asil üyeleri, müşterek ve müteselsilen / şahsi mal varlıkları ile sorumlu olurlar.

2 – DENETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU : Dernek Denetim Kurulu yılda asgari 1 kez yapmakla mükellef bulunduğu denetimlerde, Dernek Yönetim Kurulunun borçlanmaya ilişkin kararlarını incelemek ve bu borçlanmaların tüzüğe uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek zorundadır. Derneklerin Denetim Kurulları, Dernek Yönetim Kurullarının tüzüğe aykırı olarak yaptıkları borçlanmaları tespit etmelerine rağmen, bu usulsüzlüğü derneğin en yetkili organı olan dernek Genel Kuruluna iletmedikleri takdirde, derneğin uğrayacağı olası zarar ve ziyandan sorumlu tutulabileceklerdir.

Bu durumda genel kurul da kulüp yönetiminin ibra edilmemesi halinde, gerek denetim kurulu marifeti ile kendisine intikal eden, gerekse re'sen tespit ettikleri usulsüz borçlanmalar ve bu borçlanmalardan kaynaklanan dernek zarar ve ziyanını, borçlanma eylem ve işlemini fiilen gerçekleştiren dernek yönetim kurulu başkanı ve asil üyelerinden talep edebileceklerdir.

3 – KULÜPÇE ALINAN BORCUN ÖDENEMEMESİ DURUMUNDA ; Kulüp Tüzel kişiliğine ait malvarlığının dernek borçlarını karşılayamaması durumunda ise borçlara ilişkin husumetler derneğin kanuni temsilcileri olan Dernek Yönetim Kurullarına yöneltilir ve derneğin kendiliğinden sona ermesi süreci başlatılır. Alacaklı kişiler alacaklarına ilişkin her türlü husumeti, alacağa ilişkin borç alma işlemini tesis eden Yönetim Kurulu üyelerine yöneltirler.

4 – RESMİ KURUM BORÇLARINDA KULÜBÜN DURUMU : Dernek malvarlığının, idarece tahakkuk ettirilen yasal ödentileri karşılayamaması durumunda, alacağı tahakkuk ettiren idare, alacaklarının tahsili için asıl borç ve bu borca bağlı olarak doğan diğer borçların doğmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştiği dönemde görev yapan dernek başkan ve yönetim Kuruluna müracaat eder. İdarece tahakkuk ettirilen borçtan, söz konusu dönemde fiilen görevde bulunan Dernek Yönetim Kurulu asil üyelerinin tamamı müşterek ve müteselsilen sorumlu olurlar.

5 – KÜLÜP BAŞKANI YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN HAPİS CEZASI RİSKİ ; Dernekler Kanunun MADDE 32 / f bendi uyarınca ; Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

SONUÇ OLARAK ;

Dernek olarak yönetilen spor kulüplerinde yönetimlerin İBRA edilmemesinin SANILANIN AKSİNE çok ciddi hukuki ve cezai sonuçları olacaktır. Bu durumda dernek olarak yönetilen BURSASPOR'umuzun da genel kurulda ibrası istenecek başkan yöneticileri ve denetçileri için aynı hukuki ve cezai tehlikenin mevcut olduğuna dikkatleri çekeriz.

Kamuoyunu yanıltma ve kendini ibra ettirme amaçlı olarak ibra edilmeme halinde kulübe zarar geleceği yönündeki açıklamaların gerçek dışı olduğu, ibra edilmemenin görüldüğü üzere sadece ibra edilmeyecek kişiler üzerinde hukuki sonuçlarının oluşacağını Bursaspor camiamıza bu beyanat ile açıklamış olduk. Elbette geçmişte olduğu gibi gelecekte de Bursaspor'umuzun tüm hak ve menfaatlerinin savunucusu olduğumuzda şüphe yoktur.

Kaynak : 224 BURSA VE BURSASPOR GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

 

GÜNDEM TWEET

FİKSTÜR